ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL

Download hier de PDF versie van onze algemene voorwaarden
Download hier de PDF versie van modelformulier voor herroeping

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met
de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden
in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met
een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen
e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is
bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang
tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de
ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van ëën
of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I
hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter
zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Marc and Macy
handelend onder de naam/namen: Marc and Macy

Vestigingsadres:
Kantemarsweg 6
3871 AP Hoevelaken

Bezoekadres:
Kantemarsweg 6
3871 AP Hoevelaken
Telefoonnummer: +31(0)33 258 6436

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: info@marcandmacy.nl
KvK-nummer: 70606064
Btw-identificatienummer: NL104681925B03

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.>
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument
langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede
en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
◦ het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
◦ de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
◦ de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
◦ de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst
of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering
van de overeenkomst op afstand;
◦ de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan ëën jaar of van
onbepaalde duur is;
◦ indien de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,
of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
◦ als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door
hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
met een verschillende levertijd weigeren.
◦ als de levering van een product bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
◦ bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het
einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van
dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de
ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de
bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het
product die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het
product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de
overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit
binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in
lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit
hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in
acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd
is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van
het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten
voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of
elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop
zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering
van stadsverwarming, indien:
◦ de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, of;
◦ de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering
van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,
indien:
◦ hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de
overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
◦ hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of
◦ de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de
consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief
eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening
gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf
af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat
de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van
het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder
een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij
producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is
of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,
onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af
te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:
◦ de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
◦ de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van
personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van
accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van
een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan
de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het
sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
maar alleen als:
◦ de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
instemming van de consument; en
◦ de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn
herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
◦ deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
◦ de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer
is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de
ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin
deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste ëën maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste ëën maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
◦ te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op
een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
◦ tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
◦ altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer
voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagnieuws-
en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als
de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proefof
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet
en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen
14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te
late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende
€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van
€ 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3
maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing

Artikel 18 – Branchegarantie
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager.